ICT-er en roostermaker Het Mozaïek

Wij zijn op zoek naar een parttimer die diverse ICT werkzaamheden uitvoert en daarnaast roosters maakt en beheert.

Mozaïek is een openbare basisschool, die binnen het onderwijsvoorrangsgebied Arnhem valt. De school telt ongeveer 600 kinderen van 40 verschillende culturen en 80 personeelsleden. De school heeft twee locaties voor regulier basisonderwijs. Op beide locaties wordt onderwijs gegeven aan kinderen van 4 t/m 12 jaar, georganiseerd in jaargroepen. Daarnaast verzorgt de school het onderwijs aan asielzoekerskinderen in het gebouw van het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) in Arnhem.

 

Waar ligt de focus binnen de school

Het Mozaïek gaat voor kansengelijkheid en de focus ligt op het leren van leerlingen. Daarbij heeft de school hoge verwachtingen van kinderen. Ze gaat ervan uit dat ieder kind alles kan leren. Kwaliteit staat bij alles hoog in het vaandel. De school is een taalgemeenschap gericht op het vergroten van kennis van de wereld. Dit betekent in praktijk, dat nagestreefd wordt dat de leerdoelen van de basisvaardigheden taal, lezen, spelling en rekenen behaald worden met alle kinderen, zodat gewerkt kan worden aan de uitbreiding van kennis van de wereld. ICT wordt ondersteunend ingezet. De school werkt met digiborden, chromebooks, iPads en maakt gebruik van digitale toepassingen. Er worden frequent roosters gemaakt o.a. om leerkrachten vrij te roosteren voor specifieke taken, voor klassenbezoeken of voor scholing, om hen zodoende de kans te geven nog beter te worden in hun vak.

Onderdeel van Flores Onderwijs

Het Mozaïek is één van de scholen die onder het vooruitstrevende bestuur van Flor?s valt. Bij Flor?s Onderwijs draait alles om leren. Er wordt gewerkt aan kwalitatief goed onderwijs in de breedste zin van het woord. Er is een heldere visie op onderwijs, ontwikkeling en innovatie. Daar wordt vanuit gezamenlijkheid aan gewerkt, ook op het gebied van ICT. De kernwaarden van Flores zijn: kundig, nieuwsgierig, lef en aanstekelijk. Het bestuur en management worden ondersteund door beleidsmedewerkers en administratieve medewerkers van het Shared Service Center (SSC). Flores heeft een eigen academie waarin medewerkers geschoold worden op onderdelen die relevant zijn om jouw vak goed te kunnen uitoefenen. Vanuit een community met 900 onderwijs collega's is er altijd wel iemand waar jij inspiratie vandaan kunt halen. Voor meer informatie kijk je op www.floresonderwijs.nl

Wat maakt de school aantrekkelijk  

De doelgroep waarmee gewerkt wordt, daar kan je van gaan houden. Je kan daadwerkelijk iets voor hen betekenen, wat veel voldoening geeft. Ouders zijn betrokken en zien het belang van goed onderwijs. De school heeft een duidelijke visie op leren, organiseren, professionaliseren en veranderen. Dit biedt een helder kader van waaruit wordt gehandeld. Je werkt met een bevlogen, jong en betrokken team.

Wie zoeken wij?

Je bent:     

 • ambitieus, een doorzetter, stabiel en positief;
 • een integer persoon met communicatieve vaardigheden en verbindende kwaliteiten; 
 • organisatorisch sterk en je hebt overzicht;  ondernemend, proactief en je neemt initiatief;  
 • flexibel en kan omgaan met onverwachte situaties;

Je hebt:     

 • affiniteit met beheersmatige taken; 
 • ICT vaardig; 
 • een onderzoekende en lerende houding; 
 • een goed ontwikkeld analytisch vermogen;
 • een goed reflecterend vermogen.

Doel van de functie

Het plannen, aanpakken, onderhouden, beheren van alles wat binnen de organisatie te maken heeft met ICT en het maken van roosters, waardoor de teamleden hiermee niet belast worden en zich kunnen focussen op het geven van onderwijs.

Werkzaamheden

De ICT’er:

 • heeft het totaaloverzicht met betrekking tot de IT-infrastructuur (inclusief toepassingen) op een school; 
 • beheert namens de directie de licenties voor de educatieve toepassingen; 
 • haalt IT-problemen weg uit de klas en zorgt dat ze z.s.m. worden opgelost; 
 • participeert in de werkgroep ICT; 
 • is eerste aanspreekpunt voor gebruikers in geval van storingen en gebruikersvragen; 
 • coördineert de afhandeling van problemen en gebruikersvragen; 
 • lost eenvoudige storingen bij het gebruik van de software, hardware, kopieerapparaat zelf op, analyseert problemen/storingen en heeft indien nodig contact met anderen (oa de servicedesk); 
 • vertaalt regelmatig voorkomende procedures naar checklists/stappenplannen (Tips/FAQ); 
 • brengt functionele wensen van gebruikers in kaart brengt deze in bij de werkgroep ICT en/of de directie; 
 • informeert waar nodig teamleden over educatieve en andere toepassingen; 
 • richt het ict in voor nieuwe medewerkers en maakt deze wegwijs binnen de verschillende toepassingen; 
 • pleegt onderhoud aan apparatuur en/of stuurt dit aan; 
 • verzorgt het algemene beheer van de software en houdt een lijst bij van de gebruikte software en kosten; 
 • kent rollen en rechten toe bij de software i.o.v. de directie; 
 • beheert en registreert in de organisatie gebruikte hardware en doet voorstellen naar de directie voor vervanging, onderhoud/reparatie en aanschaf; 
 • verzorgt de bestellingen voor ICT in overleg met de directie; 
 • beheert de mappenstructuur op de drives en helpt anderen binnen de gemaakte afspraken te blijven functioneren t.a.v. het maken van mappen en het opslaan van bestanden; 
 • is eerste aanspreekpunt voor externen (o.a. Flor?s, servicedesk,leveranciers, etc) wat betreft ICT; 
 • beheert het fotoarchief op de drive en het filmarchief op Vimeo; 
 • beheert en plaatst in de toekomst content op de website van het Mozaïek.

De roostermaker:

 • maakt het rooster voor de oudergesprekken met bijbehorende tolken; 
 • regelt de tolken voor deze gesprekken met ouders; 
 • maakt het jaaroverzicht van inzet ambulant personeel en onderhoudt dit structureel; 
 • maakt en/of onderhoudt checklists/stappenplannen voor het maken van rooster; 
 • maakt op verzoek roosters voor klassenbezoeken.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

 • De ICT’er en roostermaker werkt hiërarchisch onder de directie van de school. 
 • De ICT’er en roostermaker werkt binnen duidelijk vastgestelde en vastgelegde voorschriften en regels die van belang zijn voor een efficiënte en accurate uitvoering van ICT/rooster werkzaamheden.
 • De ICT’er en roostermaker bereidt besluiten voor op het gebied van aanschaf ICT middelen en legt die voor aan het directielid die beslissingsbevoegd is daarvoor.

Kennis en vaardigheden

 • Minimaal MBO werk- en denkniveau, een voor de functie relevante opleiding op MBO niveau 4 (ICT) of werkervaring op gelijkwaardig niveau. 
 • Kennis van en/of de bereidheid zich kennis eigen te maken van;
 1. Google Operating System; 
 2. tekstverwerken en database programma’s; 
 3. software/internettoepassingen die gebruikt worden voor administratie en het onderwijs;
 4. de gebruikte hardware.
 5. gebruikte hardware. 
 • Kennis van en inzicht in de ICT processen en inrichting van de school (en), alsmede in (het begrippenkader van) de ICT organisatie. 
 • Kennis van de toepassing van relevante applicaties en automatiseringspakketten.

Specifieke functiekenmerken

 • Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het vragen en geven van concrete informatie. 
 • Goede schriftelijke uitdrukkings- en spellingvaardigheid voor overbrengen van kennis op het gebied van ICT 
 • Goede luistervaardigheid en het kunnen stellen van de juiste vragen om te komen tot bijvoorbeeld concretisering van een probleem
 • Dienstverlenende en klantgerichte instelling en uitstraling.

Inlichtingen en sollicitatie

De voorkeur gaat uit naar iemand voor vier of vijf dagdelen, startdatum z.s.m. gaat in overleg. De eerste maanden word je ingewerkt door degene die momenteel deze taken uitvoert. Je wordt ingeschaald volgens de CAO primair onderwijs OOP (onderwijsondersteunend personeel) schaal 7. In principe ben je vrij tijdens de schoolvakanties, tenzij na overleg anders wordt besloten. 

De procedure bestaat uit een gesprek om te kijken of er een wederzijdse match is. Daarna volgt een bezoek van de kandidaat aan de school om enerzijds de sfeer en het werkklimaat te proeven en anderzijds een goed beeld van de werkzaamheden te krijgen. De school kan op die manier ook een beter beeld van de kandidaat krijgen. De vacature staat open tot we de juiste persoon op de juiste plek hebben gevonden. 

Voor inlichtingen kan je terecht bij de directeur van het Mozaïek, Carola Peters, telefoon: 06 29580866 of bij Pieter Gorter, degene die inhoudelijk goed op de hoogte is van de taken. Voor meer informatie, kijk op de website: www.mozaiekarnhem.nl

 

Acties